תנאי שימוש

תנאי שימוש אלו יחולו על אתר האינטרנט של תעבורה אחזקות בע"מ – חטיבת תשתית (להלן – "תעבורה") ועל מערכת היחסים והקשרים בין המשתמש באתר לבין תעבורה. עליך לקרוא בעיון את ההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלו וכן את ההצהרות לגבי תנאי הפרטיות בשימוש באתר, קודם לשימוש בו, מאחר והן חשובות לאופן פעילותך באתר. אם בחרת להשתמש באתר האינטרנט שלנו, הרי שקיבלת בכך את התנאי שימוש והפרטיות המפורטים בהסכם זה, אך אם אינך מסכים לתוכן התנאי שימוש, הינך רשאי ומתבקש שלא לעשות שימוש באתר זה, בכל צורה שהיא.

הסכם תנאי שימוש זה מהווה התקשרות משפטית בינך, כפרט או כישות פרטנית אחרת, לבין תעבורה בקשר לאתר אינטרנט זה ולתוכן המוצג בו, כפי שיפורט להלן, והוא בא להוסיף על כל הסכם אחר, מכל מן וסוג שהוא הקיים בינך ובין תעבורה ו/או מי מטעמה. הסכם זה כולל גם את התנאים וההצהרות המפורטים בהצהרת הפרטיות באתר, והינך מופנה בזה לעיין בהם.
תעבורה הינה בעלת זכות הקניין הרוחני באתר ובקבצים והמוצרים המוצגים בו, ועל כן כל הזכויות על פיו שמורות ושייכות לתעבורה בלבד.
בהסכם תנאי שימוש זה, המונחים "אנו", "אנחנו" ו- "שלנו" כוונתם "תעבורה" והמונח "אתה" כוונתו פרט ו/או ישות העושה או העושים שימוש באתר האינטרנט.
1. השימוש באתר האינטרנט
השימוש באתר זה ניתן לך ללא תשלום, ולצורך שימושך הפרטי בלבד. השימוש בו נעשה בכפוף לתנאי שימוש. ע"י כניסה ושימוש באתר האינטרנט הינך מסכים בזאת להיות מחוייב ע"י תנאי שימוש אלו.
דע כי אינך רשאי:
א. לבצע פרסום חוזר של חומר ומידע המפורסם באתר זה (לרבות פרסום מחדש באתר אינטרנט אחר);
ב. להציג אתר זה או חלקים ממנו בפומבי;
ג. להפיק מחדש, לשכפל, להעתיק או לעשות שימוש אחר, לרבות לאפשר שימוש כאמור, בחומרים המפורסמים באתר האינטרנט לשימוש מסחרי, מכל מין וסוג שהוא;
ד. לערוך או לשנות באופן כלשהו את התוכן המוצג באתר האינטרנט;
ה. להפיץ ולשווק מחדש חומרים מתוך אתר האינטרנט, למעט לצרכים מפורשים אשר לגביהם ניתן אישור מפורש לכך;
2. שינויים
תעבורה תהא רשאית לשנות את הסכם תנאי שימוש זה, מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. תעבורה תמסור הודעה בדבר השינוי על גבי עמוד האינטרנט בו מוצג הסכם זה באופן שתוכל לצפות בתנאי ההסכם העדכניים. המשך שימושך באתר האינטרנט מהווה הסכמתך לגרסה המעודכנת של הסכם התנאי שימוש. אם אינך מסכים למהדורה המעודכנת של הסכם התנאי שימוש, הינך נדרש לחדול משימוש באתר האינטרנט.
3. זמינות אתר האינטרנט
אמנם שאיפתנו הינה להעניק למשתמשים את השירות המיטבי האפשרי, אולם אין אנו מתחייבים שהשירות והמידע המוצעים באתר יענו על כל דרישות המשתמשים. אין ביכולתנו להבטיח כי השירות יהיה חף מתקלות ואף אין ביכולתנו להבטיח כי האתר יישאר זמין או שהמידע המוצג בו יהא עדכני, בכל עת.
4. המוצרים המוצגים באתר
המוצרים המוצגים באתר האינטרנט הינם אלו המוצגים במועד שבו צפייתם בהם. התמונות של המוצרים באתר האינטרנט הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם חלק מהסכם זה. המידע אודות המוצרים והשירותים באתר, לרבות המסמכים המצורפים, תקף למועד הופעתם באתר או למועד הכנת המסמכים. לתעבורה שמורה הזכות לשנות את המידע, הנתונים הטכניים והמפרט ללא הודעה מוקדמת. אם וככל שתמונה או מידע כלשהם יהיו שגויים או בלתי מדויקים, לא תישא תעבורה בכל אחריות בהקשר זה.
5. שיפוי
הינך מתחייב בזאת לשפות את תעבורה בגין כל אבדן, נזק, עלות, אחריות או הוצאה, לרבות, וללא כל הגבלה, הוצאות משפטיות וכל סכום אחר שישולם על ידינו לצד ג' במקרה של פשרה במסגרת תביעה או דרישה ובהתאם לעצת יועצינו המשפטיים, והנובע או הנגרם כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי הסכם זה על ידך.
6. הפרת תנאי הסכם זה
מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לתעבורה, בהתאם להוראות כל דין או הסכם, במקרה של הפרת הוראות הסכם תנאי שימוש זה, רשאית תעבורה לנקוט כנגדך בכל פעולה, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות חסימת כניסתך לאתר האינטרנט, חסימת מחשבים הנושאים את כתובת האינטרנט שלך (IP), פנייה לספק האינטרנט שלך (ISP) בבקשה למנוע ממך גישה לאתר האינטרנט, ואף לנקוט בהליכים משפטיים כנגדך.
7. זכות קניין
תעבורה הינה בעלת מכלול הזכויות ברעיונות, הטכנולוגיה, העיצובים, שיטות העבודה, הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, סודות מסחריים, שמות, וכל זכות קניין רוחני או כל זכות קניין אחרת ששימשה בעיצוב או ייצור מוצרי תעבורה ו/או האתר.
8. הדין החל
הסכם זה יהא כפוף לדיני מדינת ישראל. כל תביעה , פעולה או הליך משפטי הנובע ממערכת היחסים נשוא הסכם זה, יתנהלו, באופן ייחודי בבתי המשפט במחוז המרכז, בישראל.
9. ויתור על טענות
שיהוי בנקיטת הליכים ואי מיצוי זכויות, ללא קשר למשך השיהוי, לא תהווה ויתור או מחילה על זכויות תעבורה, וויתור על זכות כלשהי במסגרת הליך כלשהו לא תחייב את תעבורה במסגרת הליכים נוספים הנובעים ו/או הממשיכים את ההליכים בערכאות אחרות.
10. שינויים
תעבורה רשאית לעדכן את הוראות הסכם תנאי שימוש זה ו/או את הסכם תנאי הפרטיות באתר זה מעת לעת. התנאים המתוקנים יחולו על השימוש באתר האינטרנט ממועד פרסום העדכון באתר. עליכם לבדוק באופן שוטף ולוודא שהנכם מודעים לאמור בהסכם התנאי שימוש הרלבנטי.
11. חוקיות ההסכם במקרה של תנייה בלתי חוקית
במקרה שתנאי או תנייה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאי שימוש בהסכם זה יישארו בתוקף.
12. תוקף
הסכם זה ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים, לרבות יורשיהם ומי הבא מכוחם.

2838-00 (81656)